Välj en sida

Ledarstilar – vad är det?

Ledarstilen är en ledares sätt att genomföra planer och motivera medarbetare. Ledarskap är en social situation. Det betyder att ledaren alltid interagerar med och arbetar utifrån andra människor. Ledarskapet syftar också till att nå företagets eller organisationens mål, och det är det ledaren ska sträva efter. För att vara en bra ledare är det viktigt att man kan bedöma vilken ledarstil som behövs i en viss situation. Ledarstilar varierar även beroende på ledarens egen personlighet.

Kurt Lewins tre ledarstilar

Kurt Lewin var en tidig expert inom ledarskap. Hans teorier från 1930-talet har fortfarande stort inflytande idag. Lewin skilde mellan tre generella typer av ledarskap: Auktoritärt, Demokratiskt och Delegerande.

  • Auktoritär ledarstil: ledaren säger till de anställda vad de ska göra och hur det ska göras. Den här stilen anses inte stimulera de anställdas motivation, och en auktoritär ledarstil ska därför helst bara användas i nödfall.
  • Demokratisk ledarstil: ledaren inkluderar de anställda i beslutsprocessen på ett demokratiskt sätt. Stilen präglas av ömsesidig nytta och deltagande.
  • Delegerande ledarstil: ledaren bedömer att de anställda har tillräcklig information för att själva fatta beslut.

Situationsanpassat ledarskap – att arbeta med förutsättningarna

Paul Hersey och Ken Blanchard heter forskarna som ligger bakom modellen Situationsanpassat Ledarskap. Modellen, som först publicerades 1969, fokuserar på gruppen som ska ledas. En kompetent ledare ska kunna känna av omständigheterna och anpassa sin ledarstil till de förutsättningar som finns. Inom situationsanpassat ledarskap skiljer man på fyra olika stilar: Instruerande, Coachande, Stödjande och Delegerande.

  • Instruerande ledarstil: ledaren talar om för de anställda vad de ska göra, precis som i Lewins auktoritära stil. Denna ledarstil passar att användas om de anställda är oförmögna eller ovilliga att ta egna beslut. Om de anställda är osäkra på sig själva och sin roll i gruppen måste ledaren ta större plats.
  • Coachande ledarstil: ledaren släpper in de anställda i resonemang kring hur och varför beslut fattas. Stilen passar när de anställda inte har kapaciteten att arbeta självständigt men visar vilja att lära sig och utvecklas. Ledarens roll blir att uppmuntra till lärande och förbereda gruppen för en mer demokratisk process.
  • Stödjande ledarstil: ledaren låter de anställda vara med i beslutsprocessen men delar med sig av sina idéer och förslag. Stilen passar när de anställda egentligen är förmögna att fatta egna beslut men av någon anledning är osäkra eller ovilliga att gå fullt ut. Ledaren finns där för att ge stöd, råd och trygghet.
  • Delegerande ledarstil: ledaren låter de anställda göra som de själva vill, som i Lewins delegerande stil. Ledarstilen passar när ledaren bedömer att de anställda är kapabla och motiverade att fatta egna beslut. Eftersom de anställda är självsäkra och självständiga kan ledaren ta mindre plats.

DISC – att arbeta utifrån ledarens personlighet

DISC-teorin utvecklades av William Moulton Marston så tidigt som på 1920-talet. Det är ett ledande verktyg för att bestämma olika personlighetstyper. DISC-teorin har utvecklats åt många håll de senaste decennierna och innehåller nu även modeller kring ledarskap. Utifrån de fyra grundtyperna Dominans, Inflytande, Stabilitet och Korrekthet skapas ett större antal ledarstilar som passar olika personlighetstyper.