Välj en sida

Medarbetarsamtal – Ett samtal om individens utveckling

Medarbetarsamtal kallas också utvecklingssamtal eller PU-samtal. Det är ett regelbundet återkommande samtal mellan chefen och en medarbetare. I ett medarbetarsamtal ger chefen feedback på medarbetarens prestation. För den enskilde är det en chans att diskutera sina intressen, möjligheter och utveckling. Medarbetarsamtal är inte samma sak som lönesamtal, men de hänger ofta ihop med varandra. I ett lönesamtal förhandlar chefen och medarbetaren kring lön baserat på hur arbetaren mött både företagets mål och de individuella utvecklingsmål som sattes under medarbetarsamtalet.

Inför samtalet

För att få en bra miljö ska medarbetarsamtalet ske enskilt. Medarbetaren och chefen behöver en chans att prata ostört. Det är viktigt att samtalet hålls i en tyst och lugn miljö. Telefoner som ringer, människor som kommer och går och andra störningsmoment kan leda till att det blir svårare att prata. Det är också bra att ha gott om tid för samtalet.

Vad som tas upp

Samtalet går över många olika områden. Oftast pratar man om aktuella arbetsuppgifter och hur det går i det dagliga arbetet. Det kan också komma upp frågor om arbetssituationen, vilka utvecklingsmöjligheter som finns och vilken kompetensutveckling som behöver ske. Ibland har individen och organisationen olika behov. Då är det är bra om båda synvinklarna diskuteras. När det är dags att prata om framtiden bör chefen ge en tydlig bild av vad som förväntas av medarbetaren. För medarbetaren är det viktigt att visa upp sina styrkor och samtidigt diskutera sina egna behov av utveckling. Det finns några nyckelämnen som är bra att ta upp.

Tillbakablick

Se tillbaka på vad som hänt sedan det senaste medarbetarsamtalet. Vilka projekt har man jobbat på? Vilka förändringar har skett inom organisationen? Hur har medarbetaren presterat hittills? Vad har han eller hon gjort bra? Vad blev mindre lyckat?

Framtiden

Här blickar man i stället framåt och sätter ribban inför den kommande perioden. Vad finns det för förväntningar inför framtiden från chefens sida? Från medarbetarens sida? Hur undviker man att göra om eventuella misstag igen? Finns det något som är bra men kan göras ännu bättre?

Utveckling 

Målet med medarbetarsamtalet är att få till en plan för medarbetarens personliga utveckling inom organisationen. Vilka områden behöver han eller hon jobba på att utveckla? Sin kompetens? Det sociala? Finns ambitioner att gå vidare i karriären eller få bättre lön – och vad krävs för att nå de målen? Hur ska utvecklingen gå till?

Utvecklingsplan

I slutet av samtalet dokumenterar chefen och medarbetaren vad de har pratat om. En så kallad utvecklingsplan upprättas. Det är en slags överenskommelse som kan ligga till grund när det är dags att förhandla om lönen. Det blir också ett protokoll över medarbetarsamtalet som man kan se tillbaka på när det blir dags att ha nästa samtal.