Välj en sida

Medarbetarundersökningar

Som arbetsgivare kan det vara svårt att få insikt i vad som motiverar de anställda. En medarbetarundersökning kan då bli ett värdefullt verktyg. Undersökningen kan ge insikt i både hur företaget fungerar och vad man som arbetsgivare kan göra för att öka produktiviteten. Undersökningen kan vara ett sätt att få konkret feedback på åtgärder som redan gjorts, men den kan också utgöra underlag för att planera inför framtiden.

Vad innehåller en medarbetarundersökning?

En medarbetarundersökning utförs oftast i form av en enkät, på papper eller med hjälp av digitala verktyg. I dag erbjuds många nätbaserade tjänster för medarbetarundersökningar, med färdiga frågor att ställa och verktyg för att behandla och sammanfatta resultaten. Frågorna i en medarbetarundersökning täcker ofta in en stor del av den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Hur känns det att gå till jobbet? Funkar tiderna och arbetsbördan? Hur fungerar kommunikationen med chefer, kunder och kolleger? Vissa undersökningar letar efter bakomliggande orsaker till att en arbetsplats fungerar bra eller dåligt, till exempel graden av tillit och förtroende mellan medarbetare.

Syftet med undersökningen

Frågorna som kan ställas i en medarbetarundersökning är många och enkäten kan utformas efter behov. För att få ut det mesta av en medarbetarundersökning är det viktigt att veta vad man letar efter. Är syftet med enkäten att få insikt i medarbetarnas arbetssituation och identifiera områden som kan förbättras? Kanske vill man snarare skaffa data för att utvärdera företagets effektivitet? Vill man uppmuntra till diskussion bland kollegerna – eller skapa en dialog mellan ledningen och arbetarna? Möjligheterna är många med medarbetarundersökningen som verktyg.

Varför medarbetarundersökning?

Medarbetarundersökningen kan vara ett värdefullt verktyg för arbetsgivaren. Den ger aktuell kunskap om värderingar och attityder på arbetsplatsen. Om det nyligen skett stora förändringar kan medarbetarundersökningen ge konkret feedback. Jobbar företaget mot ett specifikt mål kan en undersökning användas för att följa upp. Den kan hjälpa till att identifiera vilka avdelningar som är mer eller mindre produktiva och se vad det kan bero på. Den kan också ge medarbetarna en chans att reflektera över sin egen prestation. Samtidigt kan en medarbetarundersökning också utgöra grund för planering och forskning. Index som till exempel Ledarskapsindex, MMI (Motiverad Medarbetar Index) och Engagemangsindex ger möjlighet att jämföra det egna företaget med andra på en nationell skala och kan användas i marknadsföring och utvärdering. En enkät ger också mer makt till medarbetaren – den blir en möjlighet för den enskilde att göra sin röst hörd.

Att tänka på när man gör en medarbetarundersökning

För att undersökningen ska vara uppskattad är det viktigt att den ger en känsla av deltagande. Om inget görs åt de eventuella problem som framkommit finns risken att undersökningen upplevs som oväsentlig och ett slöseri med tid, vilket kan skapa frustration. Därför är det viktigt att komma ihåg att en medarbetarundersökning i sig själv inte löser några problem. I slutänden är det som verkligen räknas inte vilken information man fått fram, utan vad man väljer att göra med den.