Välj en sida

Vad är Myers Briggs?

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är ett personlighetstest som utvecklades av amatörpsykologerna Isabel Briggs-Myers och Katherine Briggs på 1940-talet. Testet baseras på Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer. Det togs fram med ambitionen att illustrera Jungs teorier på ett sätt som alla kan förstå och använda i sitt dagliga liv. Det används oftast inte i rekryteringssammanhang utan är snarare ett hjälpmedel för individer som vill få större självinsikt.

Preferenser

Kärnan i Myers Briggs är så kallade preferenser. Om du får välja mellan två alternativ i en viss situation, vad tenderar du att välja? Ditt svar visar vad du har för preferenser, och preferenserna visar vem du är som person. I Myers Briggs finns det fyra dimensioner av preferenser som tillsammans visar vilken personlighetstyp en människa har. Dimensionerna är Favoritvärld, Information, Beslutsfattande och Struktur. Preferenserna från varje dimension ger en bokstav. Din personlighetstyp uttrycks som en kod med fyra bokstäver som visar vad just du har för preferenser.

Favoritvärld: de två alternativen är Extraversion och Introversion.

  • Extraversion (E): en person som helst fokuserar på den yttre världen.
  • Introversion (I): en person som helst fokuserar på sin egen, inre värld.

Information: de två alternativen är Sinnesförnimmelse och Intuition.

  • Sinnesförnimmelse (S): en person som helst får information direkt från sina fem sinnen. 
  • Intuition (I): en person som helst tolkar information och skapar egen mening. 

Beslutsfattande: de två alternativen är Tanke och Känsla.

  • Tanke (T): en person som helst fattar logiska beslut baserat på fakta.
  • Känsla eller Feeling (F): en person som helst fattar beslut baserat på omständigheterna och andra inblandade.

Struktur: de två alternativen är Bedömning och Perception.

  • Bedömning eller Judging (J): en person som helst fattar absoluta beslut och håller sig till dem.
  • Perception (P): en person som är beredd att ompröva sina beslut om det kommer in ny information.

Personlighetstyperna

Ett Myers Briggs-test ger dig en personlighetstyp i form av en kod med fyra bokstäver. Det finns 16 olika personlighetstyper. De illustreras ofta i en tabell så att det ska vara lätt att hitta sin egen typ. En av grundtankarna bakom testet är att alla personlighetstyper är likvärdiga. Det finns alltså ingen typ som är den bästa eller sämsta. 

Vad används resultaten till?

Eftersom personlighetstyperna baseras på preferenser kan de inte säga något om en persons förmågor eller karaktär. De är inte heller lämpliga för att förutse hur någon kommer att reagera i en framtida situation. Däremot kan de användas för att samla aktuell information om sig själv eller en grupp av människor. Att veta sin personlighetstyp enligt Myers Briggs kan vara ett sätt att lära sig om och förstå hur människor fungerar. Kritiker menar dock att upplägget är för enkelt för att beskriva någons personlighet på ett meningsfullt sätt. De hävdar att det krävs mer än ett antal typer baserade på ”antingen eller”-frågor för att fånga en människas inre väsen.