Välj en sida
stress

Vad är stress?

Stress är en omedveten försvarsreaktion som utlöses när en människa utsätts för fysiska eller psykiska påfrestningar. Stress visar sig i form av fysiska symptom, till exempel ökad puls, höjt blodtryck, häftigare andning och att musklerna blir spända. Kortsiktig stress och påfrestningar är oftast ingen fara så länge kroppen får chans att återhämta sig efteråt. Är man däremot utsatt för långvarig stress finns en risk att det sliter på kroppen, försämrar immunförsvaret och kan leda till sjukdomar. Personer som är stressade känner sig otillräckliga och kan uppleva nedstämdhet och bristande motivation. Dessutom kan de drabbas av psykosomatiska problem som värk, magproblem och svårigheter att sova.

Hälsoproblem som kan orsakas av stress

Infektioner

Högt blodtryck

Huvudvärk

Värk i nacke och axlar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Utmattningssyndrom (utbrändhet)

Stress på arbetsplatsen

Stress på arbetsplatsen är ett sammansatt problem som kan se olika ut beroende på vilken bransch man jobbar i. Att identifiera och förebygga faktorer som kan orsaka stress är en viktig del av att ha en god arbetsmiljö som arbetsgivare. Som anställd är det bra att kunna tala om för arbetsgivaren när man upplever dålig arbetsmiljö.

Signaler på att en arbetsplats har problem med stress

De anställda arbetar ofta övertid, tar med jobb hem eller hoppar över raster och måltider.

Arbetet har låg kvalitet eller levereras ofta för sent.

Det förekommer många sjukskrivningar.

Arbetsplatsen har hög omsättning på personal.

Det är vanligt med konflikter och svårigheter att samarbeta. Kanske förekommer diskriminering eller kränkande särbehandling.

Det sker olyckstillbud.

Faktorer som kan orsaka stress

Den vanligaste orsaken till stress på arbetsplatsen är antingen att arbetsmängden är för stor eller att det finns för lite tid att utföra en uppgift. En annan vanlig orsak är att det finns sociala problem; de anställda tvingas hantera mobbning, konflikter, diskriminering eller hot om våld. Det kanske är så att mycket av arbetet sker i ensamhet, att det är monotont och ensidigt eller på oregelbundna arbetstider. Dålig fysisk arbetsmiljö (dåliga lokaler, hög ljudnivå, risker från maskiner och farliga ämnen, olycksrisker) kan också bidra till ökad stress. Arbete med människor (i branscher inom t.ex vård och omsorg) är engagerande men innebär ofta extra påfrestningar eftersom det är emotionellt krävande jobb som ofta har hög arbetsbelastning. 

Oklara förväntningar på arbetsinsatser

Krävande kontakter med kunder/klienter

Svåranvända IT-system

Avsaknad av stöd från chefer och kolleger

Otillräckliga kunskaper eller utbildning

Oklara befogenheter

Att förebygga stress på arbetsplatsen

De flesta företag och organisationer har en strategi för att förbättra sin arbetsmiljö. Det finns många åtgärder som kan hjälpa till att minska risken för stress, till exempel att lägga mer resurser på en uppgift eller flytta fram deadline. Finns ett problem med för mycket ensamarbete kan bemanningen ändras. Är arbetet för ensidigt kan man lägga in fler pauser och försöka skapa variation. I en stressig situation är det viktigt för en anställd att känna att han eller hon har kontroll över sin egen situation. Där kan arbetsgivaren hjälpa till genom att se till att det finns stöd att hämta från chefer och kolleger. Det är bra att vara tydlig med vilka roller och uppgifter varje anställd har. Kanske behöver den anställde hjälp eller utbildning för att bli bättre på att prioritera sina uppgifter.